Patvirtinta UAB „AD Market“

direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 200219

Dėl UAB „AD Market” interneto svetainės www.laikaskavai.lt privatumo taisyklių patvirtinimo

INTERNETO SVETAINĖS WWW.LAIKASKAVAI.LT PRIVATUMO TAISYKLĖS  

 1. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS
  • Sutrumpinimai:
   • ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
   • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
   • Interneto svetainė https://laikaskavai.lt/.
   • Bendrovė – UAB “AD Market”, juridinio asmens kodas 301296555, buveinė Jurgio Baltrušaičio g. 11, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovė kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
   • Naudotojas – fizinis asmuo, apsilankęs Interneto svetainėje;
   • Taisyklės – šios Interneto svetainės privatumo taisyklės.
  • Sąvokos:
   • duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;
   • duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
   • asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
   • duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
   • duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
   • tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų; taip pat ši sąvoka šioje politikoje apima ir veiklą, kuomet asmenys, kurie savo ar kito asmens vardu savo iniciatyva domisi Bendrovės prekėmis ar paslaugomos ir (arba) išreiškia nuomonę dėl Bendrovės prekių ar paslaugų; tiesioginės rinkodaros pasiūlymais nelaikomi sveikinimai, elektroninių laiškų siuntimas, kurių turinys susijęs su sutarčių vykdymu, priminimas apie skolą ir kt., kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas bent vienu kitu asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijumi.
  • Kitos sąvokos atitinka šiose Taisyklėse ir BDAR numatytas sąvokas.
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Bendrovė yra Interneto svetainės valdytoja, kuri taip pat yra Interneto svetainės Naudotojų asmens duomenų valdytoja ir tvarkytoja.
 • Šios Taisyklės reglamentuoja Interneto svetainės Naudotojų asmens duomenų tvarkymą, jo teisinį pagrindą, tikslus bei priemones, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises ir Bendrovės prievoles bei interesus.
 • Taisyklės taikomos visiems Interneto svetainėje apsilankiusiems asmenims, taip pat Bendrovei.
 • Bendrovė rekomenduoja Naudotojams detaliai susipažinti su šiomis Taisyklėmis, siekiant geriau suprasti, kaip Bendrovė tvarko Naudotojų asmens duomenis ir kokias su asmens duomenų tvarkymu susijusias teises turi duomenų subjektas – Naudotojas.
 • Naudotojas turi teisę nesinaudoti šia Interneto svetaine ar nutraukti naudojimąsi ja, jei nesutinka su šiomis Taisyklėmis.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
 • Bendrovė rūpinasi asmens duomenų tvarkymo teisėtumu ir pagrįstumu. Interneto svetainės Naudotojų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, visų pirma, BDAR ir ADTAĮ reikalavimais. Tuo atveju, jei Interneto svetainės Naudotojui kyla klausimų dėl Bendrovės vykdomo jo asmens duomenų tvarkymo, Naudotojas turi teisę kreiptis į Bendrovę šių Taisyklių 17 skyriuje nurodytais kontaktais ir gauti atsakymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • Bendrovė, valdydama Interneto svetainę ir suteikdama prieigą prie jos užtikrina, kad Interneto svetainės Naudotojo asmens duomenys:
  • tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  • yra tvarkomi adekvačiai, tinkamai ir tvarkomi tik tokie Naudotojų asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • tikslūs ir prireikus atnaujinami; imasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas).
  • laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • bus prieinami ir.ar perduodami tik tiems Bendrovės darbuotojams ar su Bendrove susijusiems asmenims, kurių pareigos, funkcijos, vaidmuo ar ryšys su Bendrove yra tiesiogiai susiję su tokių asmens duomenų tvarkymu. Bendrovė neviešins ir neatskleis Naudotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytais atvejais.
 • Bendrovė Interneto svetainės Naudotojų asmens duomenis tvarko automatizuotu ir neautomatizuotu būdu.
 • Turint omenyje nurodytus asmens duomenų tvarkymo principus, Bendrovė pažymi, kad ne visada turi galimybę iš karto nustatyti ar patikrinti Naudotojo pateiktų asmens duomenų ar Naudotojo apsilankymo Interneto svetainėje metu surinktų asmens duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei, todėl Bendrovė laikys, kad Naudotojo pateikti ar Naudojo apsilankymo Interneto svetainėje metu surinkti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Tačiau Bendrovė imsis visų reikiamų priemonių, kad atnaujintų, ištaisytų ar ištrintų Bendrovei paaiškėjusius ar Bendrovei praneštus netikslius ar neteisingus asmens duomenis.
 1. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Bendrovė tvarko šiuos Interneto svetainės Naudotojų asmens duomenis:
  • asmens identifikavimo duomenis (vardas, pavardė);
  • kontaktinius duomenis (elektroninis paštas);
  • Naudotojo sutikimai/nesutikimai (informacija apie Bendrovei pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, nesutikimų pateikimą, pavyzdžiui, dėl Interneto svetainėje vykdomo asmens duomenų tvarkymo, dėl slapukų taikymo, dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais);
  • Naudotojo komunikacija su Bendrove (susirašinėjimas su duomenų subjektu elektroniniu paštu, duomenų subjekto pateikta informacija per „Paklausimo formą“ Interneto svetainėje)
  • kiti duomenys apie Naudotoją (nurodyta/pageidaujama komunikavimo kalba);
  • slapukų surinkti duomenys;
  • srauto duomenys (interneto protokolo (IP) adresas, naršyklės duomenys).
 • Tuo atveju, kai Naudotojas per Interneto svetainės „Paklausimo formą“ užsako Bendrovės teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes, Bendrovė taip pat gali papildomai tvarkyti šiuos asmens duomenis:
  • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, adresas, prekių pristatymo adresas);
  • informacija, susijusi su prekių ir (ar) paslaugų užsakymu ir teikimu, sudaryta sutartimi (prekių rūšis, pavadinimas, kiekis, užsakytų/įsigytų prekių kaina, pristatymo duomenys, sąskaitų siuntimo, sutarties data, numeris, prekių grąžinimo informacija ir kita su užsakymu susijusi informacija).
 • Bendrovė atkreipia dėmesį, kad atsižvelgiant į tai, kad Naudotojas Interneto svetainės „Paklausimo formoje“ gali įvesti bet kokius duomenis, kurie nenumatyti šiose Taisyklėse, Bendrovė Naudotojo iniciatyva bei sutikimu gali tapti ir kitų Naudotojo asmens duomenų valytoja ir tvarkytoja. Todėl naudojantis Interneto svetaine, Naudotojams rekomenduojama pateikti (įvesti) tik tuos duomenis, kurie yra tiesiogiai susiję su Naudotojo apsilankymo Interneto svetainėje tikslais ir kurie yra susiję su Interneto svetainėje pateikta informacija apie Bendrovės veiklą.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
 • Bendrovė Interneto svetainės Naudotojų asmens duomenis tvarko atitinkamai šiais tikslais:
  • Kontaktavimo su Naudotoju tikslais (klausimų, pretenzijų, pastabų, skundų nagrinėjimui ir pan.);
  • Užsakymų dėl prekių ar paslaugų pirkimo priėmimui ir vykdymui;
  • Apskaitos tvarkymui;
  • Sutartinių prievolių vykdymui;
  • Bendrovės teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių kokybei užtikrinti;
  • Tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • Pranešimams apie duomenų saugos pažeidimus;
  • Kitų Bendrovės teisinių prievolių vykdymui;
  • Kitais šiose Taisyklėse ar imperatyvių teisės aktų normose numatytais tikslais.
 1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO/GAVIMO ŠALTINIAI
 • Bendrovė tvarko Interneto svetainės Naudotojų asmens duomenis, kurie gaunami:
  • Naudotojui pačiam pateikus asmens duomenis Interneto svetainėje;
  • Automatiškai juos surenkant, Naudotojui naudojantis Interneto svetaine;
  • Šių Taisyklių ir/ar teisės aktų nustatyta tvarka iš trečiųjų asmenų.
 • Naudotojas pats pateikia savo asmens duomenis Bendrovei, kai susisiekia su Bendrove, užsako prekes per Interneto svetainėje esančią „Paklausimo formą“, taip pat Naudotojui komunikuojant su Bendrove elektroniniu paštu per Interneto svetainę.
 • Naudotojo asmens duomenys surenkami automatiškai, kai Naudotojas apsilanko Interneto svetainėje ir pateikia sutikimą dėl slapukų taikymo.
 • Naudotojo asmens duomenys gali būti gaunami iš trečiųjų asmenų, kai naudotojas Interneto svetainėje pateikia sutikimą dėl slapukų, kurių veikimas yra susijęs su sąsajomis su trečiųjų asmenų veikla.
 • Interneto svetainės „Paklausimų formoje“ įvestus asmens duomenis, srauto duomenis, slapukus Bendrovė tvarko Naudotojo sutikimo pagrindu. Kai asmens duomenų tvarkymas yra susijęs su prekių ar paslaugų užsakymais, Naudotojo pateikti asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu.
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
 • Interneto svetainėje pateikti ar surinkti Naudotojų asmens duomenys saugomi tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Naudotojų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus kai duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti ar kitus teisės aktų numatytus atvejus. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Asmens duomenys, reikalingi apskaitos tvarkymo tikslais, saugomi 10 metų.
 • Teisės aktų nustatytais atvejais ar Bendrovės teisėtų interesų įgyvendinimo/gynimo atvejais Naudotojo asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį terminą.
 • Slapukų tvarkymo terminai numatyti šių Taisyklių 10 skyriuje.
 1. PAKLAUSIMO FORMA
 • Interneto svetainėje yra įtraukta „Paklausimo forma“, kurią užpildę Naudotojai gali susisiekti su Bendrove, pateikti klausimus, pastabas, pasiūlymus, teirautis konsultacijos, taip pat esant poreikiui galima užsakyti Bendrovės siūlomas prekes ar paslaugas.
 • „Paklausimo formos“ laukeliuose Naudotojo prašoma įvesti vardą, elektroninį paštą ir klausimą (pranešimą). Tik užpildžius visus privalomus formos laukelius Naudotojas gali išsiųsti paklausimą Bendrovei.
 • Atsižvelgiant į tai, kad „Paklausimo formos“ laukeliuose gali būti įvedama ir Bendrovei pateikiama bet kokia informacija, Bendrovė rekomenduoja Naudotojui įvesti tik tą informaciją ar tik tuos duomenis, kurie yra būtini ir tiesiogiai susiję su Naudotojo kreipimosi į Bendrove tikslais.
 • „Paklausimo formoje“ Naudotojo įvestus asmens duomenis Bendrovė pradeda tvarkyti tik kai Naudotojas pateikia paklausimą, paspausdamas mygtuką „Užduoti klausimą“. Vien duomenų įvedimu į „Paklausimo formos“ laukelius nesudaro pagrindo Bendrovei tvarkyti įvestus asmens duomenis ir Bendrovė tik įvestų, tačiau nepateiktų/nepatvirtintų asmens duomenų netvarko.
 • Naudotojui leidžiama pateikti paklausimą tik tuomet, kai Naudotojas užpildo visus privalomus formos laukelius ir pažymi (uždėdamas varnelę) sutikimą dėl formos laukeliuose įvestų savo asmens duomenų tvarkymo.
 • Esant pageidavimui, pateikdamas paklausimą Naudotojas gali papildomai išreikšti savo sutikimą (uždėdamas varnelę) dėl formoje įvestų jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. 

9. TIESIOGINĖ RINKODARA 

 • Bendrovė Interneto svetainės Naudotojo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko jo paties sutikimu. Pabrėžtina, kad, turėdama Naudotojo sutikimą, Bendrovė tik turi teisę, bet neįsipareigoja įgyvendinti tiesioginę rinkodarą Naudotojo atžvilgiu.
 • Naudotojo sutikimas Interneto svetainėje dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais gaunamas

, kuomet naudojant Bendrovės Interneto svetainėje pateiktą „Paklausimų formą“, sutikimas išreiškiamas pažymint specialų informacinį lauką varnele ar kita aktyvia priemone, kuri reiškia patvirtinimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Prie atitinkamo informacinio laiko pateikiama nuoroda į šias Taisykles. Šiuo būdu išreikštas sutikimas yra ne vienkartinio pobūdžio ir skirtas Bendrovės tiesioginei rinkodarai, susijusiai su bet kuriomis Bendrovės ar per Bendrovę teikiamomis paslaugos ar parduodamomis prekėmis.

 • Naudotojo nesutikimas ar nepareikštas sutikimas dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais nedaro įtakos naudojimuisi Interneto svetaine. 
 1. SLAPUKAI 
 • Slapukas (angl. cookie) yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ veiksmus ir parinktis.
 • Interneto svetainėje slapukai naudojami siekiant užtikrinti Interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti bei kitais tikslais. Neskaitant šių techninių, funkcinių ir seanso slapukų, trečiųjų šalių priemonėmis nustatomi analitiniai slapukai, kad būtų galima stebėti, ar gera buvo naudotojo patirtis lankantis Interneto svetainėje.
 • Interneto svetainėje naudojami šie slapukai:
  • Techniniai slapukai:

Naudotojo identifikavimas

Galiojimo terminas – iki svetainės lango uždarymo

 • Funkciniai ir seanso slapukai:

Seanso identifikavimas,
Naršymo būsena,

Galiojimo terminas – iki svetainės lango uždarymo

 • Analitiniai slapukai:

Google:

 • __utma: šis slapukas naudojamas siekiant sužinoti, kiek kartų lankytojas lankėsi interneto svetainėje; Galiojimo terminas – 1 metai.
 • __utmb: šis slapukas naudojamas siekiant sužinoti lankymosi interneto svetainėje trukmę;

Galiojimo terminas – iki svetainės lango uždarymo

 • __utmc: šis slapukas naudojamas siekiant sužinoti lankymosi interneto svetainėje trukmę;

Galiojimo terminas – Iki svetainės lango uždarymo

 • __utmz: šis slapukas nustato, kaip vartotojas atsidūrė interneto svetainėje. Šis slapukas nustato, kaip vartotojas atsidūrė interneto svetainėje. Galima naudoti „Google Analytics“ atsisakymo plėtinį.

Galiojimo terminas – 1 metai.

 • Tuo atveju, jei Naudotojas interneto naršyklėje nėra pasirinkę nustatymo nepriimti visų ar tam tikros rūšies slapukų, Interneto svetainės slapukai sukuriami iš karto, kai Naudotojas apsilanko Interneto svetainėje ir pranešimo lange (juostoje) išreiškia sutikimą slapukų įrašymui.
 • Informacija, kuri pateikiama vartotojui atsidarius internetinę svetainę, kai jis nėra išreiškęs sutikimo dėl slapukų naudojimo:

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Sutikę priimti naudoti visus slapukus galėsite svetaine naudotis optimaliai. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir/ar ištrindami slapukus. Daugiau apie slapukus ir jų veikimą Interneto svetainėje – Privatumo politikoje.

„Sutinku“, „Privatumo politika“

 • Tuo atveju, jei bus pakeisti Interneto svetainėje taikomi slapukai, Naudotojai apie tai bus informuoti apsilankius Interneto svetainėje – Naudotojo bus paprašoma duoti naują sutikimą dėl slapukų naudojimo bei kartu suteikiama su tuo susijusi informacija.
 • Naudotojas gali ištrinti ir (arba) kontroliuoti slapukus.
 • Dauguma interneto naršyklių leidžia Naudotojams kontroliuoti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei Naudotojas nenori priimti slapukų, savo naršyklėje gali pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.
 • Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis interneto naršyklėse, prašome ieškoti savo interneto naršyklės tiekėjo interneto svetainėje. Apibendrinta informacija pateikiama adresu aboutcookies.org.
 • Naudotojas gali ištrinti kompiuteryje jau esančius slapukus, o naršyklę nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi įrenginyje. Tokiu atveju gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai Naudotojas apsilankys Interneto svetainėje, o kai kurios Interneto svetainės paslaugos ir funkcijos gali neveikti.
 • Naudotojas gali bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdamas Bendrovei prašymą šių Taisyklių 16 skyriuje nurodytu Bendrovės elektroniniu paštu. 
 1. NUORODOS Į KITAS INTERNETO SVETAINES IR IŠORĖS TURINĮ 
 • Interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į kitas interneto svetaines ar kitą išorės turinį – Bendrovės partnerių, tiekėjų ar klientų interneto svetaines, taip pat kitas svetaines. Pažymėtina, kad jei Bendrovė nenurodo kitaip, Bendrovė nekontroliuoja nei išorės interneto svetainių turinio, nei jose vykdomo Naudotojo asmens duomenų tvarkymo, įskaitant ir tas išorės interneto svetaines, į kurias nuorodos pateiktos Interneto svetainėje. Išorės interneto svetainės įprastai turi ar privalo turėti savo privatumo politikas, su kuriomis Naudotojai turėtų susipažinti atskirai.
 • Bendrovė neatsako už Naudotojo asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą išorės interneto svetainėse, iš kurių Naudotojas patenka į Interneto svetainę ar į kurias Naudotojas patenka iš Interneto svetainės, įskaitant ir tas, į kurias nuorodos pateiktos Interneto svetainėje. Bendrovė taip pat neatsako už išorės interneto svetainėse Naudotojo patirtą žalą.
 1. DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR SUBTVARKYTOJAI
 • Šiose Taisyklėse nurodytų asmens duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti kitus asmens duomenų tvarkytojus (subrangovai).
 • Bendrovė pateikia asmens duomenis tik griežtai laikydamasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti. Bendrovė, pasitelkdama kitus duomenų tvarkytojus, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 • Numatomi duomenų tvarkytojai (subrangovai) kuriems Bendrovė gali pateikti Naudotojų asmens duomenis: Bendrovei apskaitos paslaugas teikiantys subjektai; Bendrovės apskaitos tvarkymo programos valdytojai; informacinių technologijų paslaugų teikėjai; Bendrovės informacinių sistemų ir Interneto svetainės techninę priežiūrą, administravimą, vystymą vykdantys subjektai (programuotojai, technikai ir pan.); komunikacijos, reklamos ir rinkodaros paslaugų teikėjai; Bendrovės prekes ir paslaugas platinantys partneriai ir kt.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė gali perduoti Naudotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, subrangovams tik esant Naudotojo sutikimui.
 • Bendrovė taip pat gali perduoti Naudotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai tokią prievolę numato imperatyvios teisės aktų nuostatos (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų reikalavimu), arba kai Bendrovė siekia užtikrinti viešojo intereso ar savo teisėtų interesų apsaugą (pavyzdžiui, ginčų nagrinėjimo tikslais).
 • Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su Bendrove sudarytose sutartyse nustatytus įsipareigojimus ar teisės aktuose nustatytas prievoles. 
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 • Tvarkydama asmens duomenis, Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teisių įgyvendinimą pagal BDAR ir ADTAĮ. Naudotojas, kaip duomenų subjektas, turi teisę:
  • Žinoti (būti informuotas), kad yra vykdomas jo asmens duomenų tvarkymas;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymo tvarka;
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis;
  • reikalauti ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • reikalauti apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą;
  • nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu;
  • reikalauti perkelti duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Naudotojui jam patogia forma (tuos duomenis, kuriuos Naudotojas pats pateikė Bendrovei);
  • reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas;
  • bet kada atšaukti Bendrovei duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Naudotojas dėl savo, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Bendrovę pateikdamas prašymą šių Taisyklių 16 skyriuje nurodytu Bendrovė elektroninio pašto adresu, taip pat Bendrovės registruotos buveinės adresu.
 • Gavusi Naudotojo prašymą dėl jo, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, Bendrovė turi teisę paprašyti Naudotojo pateikti savo tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 • Bendrovė ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia Naudotojui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. Kai Naudotojas prašymą pateikia elektroninių ryšių priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Naudotojas paprašo ją pateikti kitaip.
 • Jei Bendrovė nesiima veiksmų pagal Naudotojo prašymą, ji nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja Naudotoją apie neveikimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai) bei pasinaudoti teisių gynimo priemone.
 • Naudotojo prašymai, susiję su jo teisių įgyvendinimu pagal BDAR ar ADTAĮ nuostatas, nagrinėjami nemokamai. Kai Naudotojo prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę:
  • imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba
  • atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO INCIDENTŲ VALDYMAS
 • Asmens duomenų saugumo incidentu yra laikomas toks asmens duomenų saugumo pažeidimas, dėl kurio tyčia ar netyčia būtų:
  • sunaikinti, prarasti ar pakeisti Bendrovės tvarkomi asmens duomenys;
  • be Bendrovės leidimo atskleisti asmens duomenys;
  • be Bendrovės leidimo asmenys, neturintys tam teisės, gautų prieigą prie asmens duomenų.
 • Tuo atveju, jei įvyktų asmens duomenų saugumo incidentas, Bendrovės imsis visų įmanomų ir protingų priemonių, įskaitant bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis.
 • Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrovė nepagrįstai nedelsdama raštu praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui, kaip nurodyta BDAR 34 straipsnyje. Nesant galimybės informuoti visus duomenų subjektus dėl jų didelio kiekio ar kitų priežasčių, Bendrovė gali priimti sprendimą šią informaciją paskelbti per visuomenės informavimo priemones (spaudą, televiziją, įmonės internetinį puslapį ir kt.).
 1. SKUNDAI 
 • Jei Naudotojo manymu Bendrovė pažeidė jo, kaip duomenų subjekto teises, Naudotojui rekomenduojama susisiekti su Bendrove šių Taisyklių 16 skyriuje numatytais kontaktais, ir Bendrovė imsis reikiamų priemonių šiam klausimui išspręsti.
 • Bet kuriuo atveju Naudotojas dėl savo, kaip duomenų subjekto, teisių galimo pažeidimo turi teisę kreiptis su skundu ar pranešimu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. 
 1. KONTAKTINIAI DUOMENYS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMOKLAUSIMAIS
 • Bendrovės kontaktiniai duomenys susisiekimui asmens duomenų tvarkymo klausimais:

UAB „AD Market“

Juridinio asmens kodas: 301296555

 1. Baltrušaičio g. 11-125, Vilnius

El. paštas: duomenu.apsauga@laikaskavai.lt

Tel.: 8 (5) 240 7000 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 • Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų viešo paskelbimo Interneto svetainėje, skiltyje „Privatumo politika“, adresu: laikaskavai.lt/privatumo_politika.
 • Šios Taisyklės peržiūrimos, tikslinamos ir atnaujinamos keičiantis teisės aktams, Bendrovei diegiant struktūrinius, technologinius ar kitokius pakeitimus, kurie turi ar gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui, ir kitais būtinais atvejais, tačiau bet kokiu atveju ne rečiau kas 1 (vienerius) metus.

________________________

Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos: 2020-02-19